نویسنده : تست تست | زمان مطالعه : 1 دقیقه

فرمول کسب ثروت

بریم سراغ فرمول ثروت

مرحله اول

۱.پرداخت بدهی

۲.بودجه بندی

۳. بدست آوردن تمرکز


مرحله دوم

۱. افزایش مهارت 

۲. سخت کار کردن

۳. حذف تفریحات اضافه


مرحله سوم

۱. پس انداز کردن

۲. کاهش هزینه

۳. کسب درآمد


مرحله چهارم

۱. شروع بیزینس

۲. سرمایه گذاری

۳. ایجاد چندین منبع درآمد