نویسنده : تست تست | زمان مطالعه : 1 دقیقه

درسهای طلایی از وارن بافت

درسهای طلایی از وارن بافت


● در مورد درآمد

هرگز به یک درآمد ثابت اکتفا نکنید و برای ایجاد درآمد دوم سرمایه گذاری کنید.


●در مورد سرمایه گذاری

هرگز همه تخم مرغ ها  و توی یه سبد نزارید.


●در مورد پس انداز

انچه پس از خرج کردن باقی میماند را پس انداز نکنید،بلکه آنچه پس از پس انداز باقی میماند را خرج کنید.


●در مورد هزینه ها

اگر چیزهایی را میگیرید که به آنها نیازی ندارید به زودی مجبور میشوید وسایلی زا بفروشید که به آنها نیاز دارید.


●در مورد ریسک کردن

هرگز عمق رودخانه را با هر دو پا آزمایش نکنید.


●در مورد انتظارات

صداقت هدیه ای بسیار گران قیمت است آن را از افراد ارزان قیمت انتظار نداشته باشید.